Γενικοί όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής «η Ιστοσελίδα») παρέχει την προβολή και διάθεση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών («Υπηρεσίες») της εταιρίας με την επωνυμία «BUILDING SYSTEMS INNOVATION CENTRE ΙΚΕ» («Εταιρεία»). Η επίσκεψη και η χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι χρήσης έχουν εφαρμογή σε όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, καθώς επίσης και σε χρήστες που θα προβούν στην αγορά των Υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.aluminiumacademy.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων της Εταιρείας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε θα πρέπει να παύσει την επίσκεψη των σελίδων και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου τους.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού της τόπου, www.aluminiumacademy.com. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτά ή για αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα, ωστόσο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων, ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τυχόν σύνδεσμοι υπερκειμένου (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners) του παρόντος δικτυακού τόπου (η οποία γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων της Εταιρείας με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης) ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες άλλων εξυπηρετητών (servers), τους οποίους δεν ελέγχει η Εταιρεία. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη βαρύνει την Εταιρεία για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

H Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων από την χρήση τους. Τα περιεχόμενα των σελίδων παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.aluminiumacademy.com και η Εταιρεία θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, κατά την κρίση της.

Ο δικτυακός τόπος www.aluminiumacademy.com προορίζεται να βρίσκεται σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης σε μέρος ή και στο σύνολο του δικτυακού τόπου, εάν συντρέξουν συνθήκες πέραν από τον έλεγχό της, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την αναστολή ή τη διακοπή πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση δυσλειτουργιών πληροφοριακών συστημάτων ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τεχνικών προβλημάτων ή για λόγους τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή σε άλλες περιπτώσεις σημαντικών έκτακτων γεγονότων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη μορφή και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, όποτε το κρίνει απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα, που παρέχονται σε αυτόν κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την ευθύνη αποκατάστασης κάθε ζημίας, που μπορεί να επέλθει στην Εταιρεία από παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους.

Απαγορεύεται, επίσης, στους χρήστες η εισαγωγή με οποιονδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.aluminiumacademy.com κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων, που θα αλλοίωναν ή θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων και της οργάνωσης του δικτυακού τόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να λάβει κάθε πρόσφορο νομικό μέτρο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, τα οποία οικειοθελώς υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης και διατηρεί το δικαίωμα να τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων από τον δικτυακό τόπο υπηρεσιών. Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταβιβάσει τα στοιχεία αυτά σε συνεργάτες της με σκοπό την επικοινωνία για την εξυπηρέτηση αιτημάτων προσφοράς. Άρση της διαφύλαξης των προσωπικών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση και μόνο προς τα αρμόδια πρόσωπα ή αρχές. Η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.aluminiumacademy.com .

Με σκοπό τη βέλτιστη πλοήγηση στο δικτυακό τόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές εντοπισμού. Αναφορικά με κάθε πληροφορία που συλλέγεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η Εταιρεία δεν πρόκειται ποτέ να διαθέσει προσωπικά δεδομένα χρηστών σε τρίτους, εκτός αν το ζητήσει ρητά ο ίδιος ο χρήστης.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.aluminiumacademy.com δημιουργείται ένα αρχείο τύπου «cookie». Τα αρχεία τύπου «cookie» καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στο δικτυακό μας τόπο (σελίδες που επισκεφθήκατε, ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας κ.λπ.) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο. Το αρχείο «cookie» παραμένει στον υπολογιστή σας για διάστημα 30 λεπτών. Μπορείτε να αποκλείσετε τα αρχεία «cookie» τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησής σας στο διαδίκτυο.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου (ενδεικτικά αναφερόμενα, εικόνες, εμπορικά σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και, γενικά, όλα τα αρχεία αυτού του δικτυακού τόπου), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης (download), μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει μεμονωμένα αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου στον προσωπικό του υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν αντίστοιχα δικαιώματα προστασίας τους.

 

Ο λογαριασμός σας

1.1 Δημιουργία του λογαριασμού σας

Για την αγορά των Υπηρεσιών απαιτείται η προηγούμενη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα θα χρειαστεί να μεταβείτε στην Φόρμα Εγγραφής και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην οικεία ενότητα. Όταν πραγματοποιείται την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, θα χρειαστεί να παρέχεται με την ελεύθερη συγκατάθεσης κάποια προσωπικά σας δεδομένα όπως ενδεικτικά:  Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας και Ηλεκτρονική  Διεύθυνση (e-mail). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

1.2 Ενημέρωση ή ακύρωση του λογαριασμού σας

Έχετε το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μέσα από την αντίστοιχη επιλογή στον λογαριασμό σας. Αν ενδιαφέρεστε να διαγράψετε το λογαριασμό σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email marketing.academy@aluminiumacademy.com. Κατόπιν αποδοχής του αιτήματος διαγραφής από την Εταιρεία, η διαγραφή πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών και διαγράφονται άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, με μελλοντική ισχύ, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε με ρητή διάταξη νόμου (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς). Σημειώστε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική περίοδο  στους εξυπηρετητές μας ή σε εξυπηρετητές τρίτων μερών λόγω της φύσης και τεχνικής δομής του Διαδικτύου.

Τρόποι πληρωμής

Για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες το τίμημα αγοράς μπορεί, εναλλακτικά, να καταβληθεί μέσω: α) πιστωτικής κάρτας, β) χρεωστικής κάρτας, γ) κάρτας Paypal, ή δ) κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ασφάλεια πληρωμών

Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Τα στοιχεία σας καταχωρούνται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας.

Πολιτική Επιστροφών

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του σεμιναρίου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τις παραπάνω πηγές δικαίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σημείωση: Η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αλλά και σύμφωνα με τις εκάστοτε προσταγές της σχετικής εφαρμοστέας ελληνικής κι ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και τις τυχόν μεταβολές στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των συνεργαζόμενων τρίτων μερών, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί τους παρόντες όρους, οπότε και θα αναρτά στην Ιστοσελίδα της τους αναθεωρημένους όρους, οι οποίοι θα ισχύουν άμεσα, κατά την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα και εφεξής.