ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ

Architectural Aluminium Academy

Πρόκειται για έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε για τους επαγγελματίες του κλάδου των Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου που επιθυμούν να βελτιώσουν τις κατασκευές και την ποιότητα των τελικών προϊόντων τους, και να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που μεταδίδει την κουλτούρα της συνεργασίας ανάμεσα σε εμάς και τους συνεργάτες μας, με βασικό στόχο σε αυτό το ταξίδι, την από κοινού επιτυχία.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

ΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Μέτοχοι της Ακαδημίας

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η αναβάθμιση του κλάδου

Όραμα της Aκαδημίας είναι να αποτελέσει το κατεξοχήν κέντρο έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με στόχο την αναβάθμιση της αλυσίδας αξίας των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

η Αποστολή μας

Η διάδοση της γνώσης

Αποστολή της Aκαδημίας είναι η προώθηση της καινοτομίας, της τεχνικής αριστείας και της επιχειρηματικότητας σε άτομα και οργανισμούς που μετέχουν στην αλυσίδα αξίας των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Γνωρίστε την

Τα στελέχη της Aκαδημίας είναι έτοιμα να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους μαζί σας.

Γιατί να μας επιλέξετε

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα καινοτομίας, να συμβαδίσουν με τις παγκόσμιες τάσεις, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητά τους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Κατευθύνουμε τους κατασκευαστές, ώστε να αποκτήσουν έγκυρες γνώσεις, να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εκπαιδεύουμε και προετοιμάζουμε κατάλληλα για την πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα νέους και εν ενεργεία κατασκευαστές μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Τροφοδοτούμε τους μηχανικούς με τεχνικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να εκπονούν λεπτομερείς μελέτες αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου.

Η σύσταση του κέντρου αριστείας για το αρχιτεκτονικό αλουμίνιο «Architectural Aluminium Academy» υλοποιείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων του κλάδου του αλουμινίου με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 4.0» με κωδικό ΓΓ2CC-0110274 της δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εγκεκριμένη ενίσχυση ανέρχεται στα 1,65 εκ. ευρώ. Αποτελεί μια σύμπραξη επιτυχημένων επιχειρήσεων του κλάδου (Alumil, GLM κ.α.), εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (D-Cube, Atlantis Engineering) και πανεπιστημίων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Η Architectural Aluminium Academy στοχεύει στην υποστήριξη του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου μέσω:

  • Της σχεδίασης και υλοποίησης ενός δυναμικού πλαισίου ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο
  • Της καλλιέργειας μιας κουλτούρας υγιούς, εξωστρεφούς, νεοφυούς και καινοτόμας επιχειρηματικότητας
  • Της δημιουργίας νέων τεχνολογικών εργαλείων που υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και τεχνικής υποστήριξης
  • Της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου καινοτομιών και των αναγκών για νέες δεξιότητες που θα τις υποστηρίξουν
  • Της εδραίωσης ενός νέου πόλου καινοτομίας, με έδρα στην Ελλάδα

Το έργο θα υποστηρίξει τους παραπάνω στόχους της Ακαδημίας, με δράσεις όπως:

  • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλικού υποστήριξης των συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, και η δημιουργία κτηριακών υποδομών
  • Η διενέργεια έρευνας για την αντιμετώπιση επίκαιρων προκλήσεων του κλάδου
  • Η διαμόρφωση νέων υπηρεσιών και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
  • Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου
ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΑΣ

Εικόνες εν δράσει!